Identiteit

Fides geeft de leerlingen de Bijbelse boodschap mee, zoals die is gedefinieerd in de grondslag van de vereniging:
De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als waarachtig en onfeilbaar Woord van God als enige regel voor geloof en leven. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels fungeren daarbij als leidraad voor het verstaan ervan.

Wij geloven in onderwijs dat kinderen een stevige basis van geloof, hoop en liefde meegeeft. Wij hopen dat kinderen door ons onderwijs ervaren dat zij unieke en geliefde schepselen van God zijn en hun roeping ontdekken om God te dienen en op hun eigen manier van betekenis te zijn voor hun medemensen, de wereld en de Schepping. Van alles wat kinderen bij ons leren, is dat het fundament. Onderwijs betekent voor ons dan ook vorming in brede zin.

In het identiteitsdocument is verdere uitwerking te vinden van de grondslag van Fides.

Kernwaarden

Als we in ons werk keuzes maken, zijn de volgende waarden onze leidende principes:

Vertrouwen: wij geven elkaar het vertrouwen dat wij in staat zijn om goede keuzes te maken en zijn ervan
overtuigd dat deze keuzes in het belang zijn van de ontwikkeling van de kinderen van onze scholen;

Verbinding: we communiceren op basis van gelijkwaardigheid en weten ons verbonden door dezelfde doelen;

Geloven: we geloven in én met kinderen, in een goede relatie met ouders en andere externen.

Eigenaarschap: we nemen in alle lagen van de organisatie verantwoordelijkheid voor meetbare en merkbare
ontwikkeling; we voelen de ruimte voor verkenning en onderzoek. Al ons werk is voortdurend gericht op de
continue ontwikkeling van onze (toekomstige) leerlingen, we staan in elke situatie open voor leren van en met
elkaar.