Bestuur en toezicht

Het bestuursmodel van Fides is het zogenaamde raad van beheer - model.

In dit model wordt een functionele scheiding gemaakt tussen besturen en toezicht houden. Er is dus een deel van het bestuur dat de functie uitoefent van intern toezicht en een deel van het bestuur dat de uitvoerende functie heeft (directeur-bestuurder).

De directeur-bestuurder is een professioneel bestuurder en daarmee een bezoldigde functie. Hij of zij is de eindverantwoordelijke over alle scholen en is daarnaast belast met de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid.

De toezichthoudende leden van het bestuur vormen tezamen de raad van beheer. De raad van beheer houdt toezicht op de uitvoering van de bestuurstaken door de directeur-bestuurder.

Het bestuur als geheel, dus toezichthoudend en uitvoerend, is verantwoordelijk en vormt het bestuur in de zin van de wet. Doordat de verantwoordelijkheid samen wordt gedragen, wordt gewaarborgd dat de toezichthouder betrokken is bij de vereniging, maar wel op een gepaste afstand van het dagelijks bestuur.

 

 

De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement.

Leden van de vereniging zijn conform statuten ingedeeld in afdelingen. Het afdelingsreglement regelt de taken en werkwijze van de afdelingen.

Bestuursreglement
Afdelingsreglement

directeur-bestuurder (a.i.)

dhr. R.C. (Rijk) van Ommeren

Leden raad van beheer:

dhr. R.P. (Ronnie) Dekker, voorzitter

dhr. W. (Wilco) Boele, secretaris

dhr. M.J. (Marc-Jan) Zwaneveld

mevr. K. (Karlijn) van 't Hul - Hospes

dhr. H.M.J. (Henk) Mackloet