Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen (een van de scholen van) onze vereniging willen wij u vragen dit aan te kaarten bij de direct betrokke(n). Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directie van de school en/of de directeur-bestuurder plaatshebben. Wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Fides.

Afhankelijk van de situatie zijn contactpersonen per school, onafhankelijke vertrouwenspersonen en de landelijke klachtencommissie beschikbaar om ervoor te zorgen dat klachten serieus behandeld en afgewikkeld worden.